EK B – TANIMLAMA, İNCELEME, BAĞLAMA – Özet

Yazar:

Kategori:

TANIMLAMA (İşlevin Altı Alanı)

 1. Benlik (Self)
  • Benlik algısı (Self-perception)
   • Kişilik (Identity)
   • Kendilik hakkında fanteziler (Fantasies about the self)
  • Benlik saygısı (Self-esteem)
   • Benlik saygısı tehditlerine karşı savunmasızlık (Vulnerability to self-esteem threats)
   • Benlik saygısı tehditlerine karşı içsel tepkiler (Internal responses to self-esteem threats)
   • Benlik saygısını düzenlemek için başkalarını kullanmak (Use of others to regulate self-esteem)
   • Benlik saygısı üzerindeki dış etkenlere karşı verilen tepkiler (Responses to external effects on self-esteem)
 2. İlişkiler (Relationships)
  • Güven (Trust)
  • Benlik ve “başkası” algısı (Sense of self and other)
  • (Security)
  • Samimiyet (Intimacy)
  • Karşılıklılık (Mutuality)
 3. Uyumlanma (Savunma Mekanizmaları) (Adapting (Defense Mechanisms))
  • Mevcut fayda/zarar (Current benefit and cost)
  • Duygusallık (Emotionality)
  • Esneklik ve çeşitlilik (Flexibility and range)
 4. Biliş (Cognition)
  • Temel bilişsel yetenekler (Basic cognitive abilities)
  • Üst düzey (Yönetici) işlevler (Higher (Executive) Functions)
   • Duygu regülasyonu (Emotional regulation)
   • Dürtü kontrolü (Impulse control)
   • Yargı/Muhakeme (Judgment)
   • Duyusal uyaran düzenlemesi (Sensory stimulus regulation)
   • Karar verme ve problem çözme (Decision Making and Problem-Solving)
  • Yansıtıcı (Metabilişsel) İşlevler (Reflective (Metacognitive) Functions)
   • Gerçeklik testi/Gerçeklik duygusu (Reality testing/Sense of reality)
   • Kendini yansıtma (self-reflection) (Self-reflection)
   • Zihinselleştirme (Mentalization)
 5. Değerler (Values)
  • Doğru/yanlış duygusu (Sense of right/wrong)
   • Doğru/Yanlış Sistemi (Right/Wrong System)
   • Sertlik/Katılık (Harshness)
   • Esneklik (Flexibility)
  • Doğru/yanlış davranış (Right/wrong behavior)
   • Doğru/yanlış duygusuyla tutarlılık (Consistency with sense of right/wrong)
   • Aile/kültürle tutarlılık (Consistent with one’s family/culture)
   • Pro-sosyal davranış (Prosocial behavior)
  • Kişisel değerler (Personal values)
   • Türler (örneğin, eğitim, aile, para) (Types (e.g., education, family, money))
   • Çevrelerindekilerle tutarlılık/farklılık (Consistent with/divergent from those around them)
 6. İş ve Eğlence (Work and Play)
  • Gelişim düzeyi/yetenekler/sınırlamalarla tutarlı (Consistent with developmental level/talents/limitations)
  • Rahat/tatmin edici/zevkli (Comfortable/satisfying/pleasurable)
  • Kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bakımı için yeterli (Adequate for care of self and dependents)
  • Kültürel olarak onaylanmış (Culturally sanctioned)
  • Kısıtlı erişim nedeniyle sınırlı (Limited because of restricted access)

İNCELEME

BAĞLAMA


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir